Divéky, József (1887-1951)

Kunstgewerbemuseum der Stadt Zürich – Fach-Ausstellung Die Tapete 1912, József Divéky
Walz-Seife, József Divéky
Kampf der Krebserei! Wählt sozialdemokratisch!, József Divéky
Strickwaren bei Wollen-Keller – Zürich, Strehlgasse 4 u. Bahnhofstrasse 82, József Divéky