Wirth, Kurt (1917-1996)

Lottery, Kurt Wirth
Switzerland, Kurt Wirth
Switzerland, Kurt Wirth
SWISSAIR – Seven Seas – DC-7C – The world’s fastest long-range airliner, Kurt Wirth
Swiss Air Lines, Kurt Wirth
Scherz Book Store, Kurt Wirth