Sautter, Walter

Kunstsalon Wolfsberg „Walter Sautter“, Walter Sautter
Völlig frei mit dem Generalabonnement, Walter Sautter