Kurtz, Helmuth (1903-1959)

Davos Parsenn Bahn, Helmut Kurtz