Honegger, Gottfried (1917-2016)

GRIEDER & CO., Gottfried Honegger
das plakat – 400 neue Plakate aus 25 Ländern, Gottfried Honegger
Les atomes – un monde merveilleux, Gottfried Honegger