Wehrli A.G. (Photo)

Matterhorn – Zermatt – Switzerland, Wehrli A.G. (Photo)
Switzerland – Cervino, Wehrli A.G. (Photo)
Zermatt Seiler Hotel, Wehrli A.G. (Photo)