Telgado, Teodoro

Summer on the beaches of Andalusia, Teodoro Telgado