Fontanet, Noël (1898-1982)

International football tournament, Noël Fontanet
Swiss quality watch, Noël Fontanet
Grand Prix Switzerland, Noël Fontanet
Lora edible fat, Noël Fontanet